LEVERINGSVOORWAARDEN


Definities

1. _________________: Beste Maten Brouwerij, gevestigd te Noordwijkerhout onder KvK nr. 72087692.

2. Klant: degene met wie _________________ een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: _________________ en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van

diensten of producten door of namens _________________.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van

derden uitdrukkelijk uit.

Leveringsvoorwaarden Webshop

1. Beste Maten Brouwerij biedt de mogelijkheid om de bestelling af te halen en verzekerd te versturen. Wanneer je een bestelling hebt geplaatst en ervoor hebt gekozen om de bestelling af te halen, nemen wij contact op om een afspraak te maken. Afhalen kan op de Beltmolen 10 in Noordwijkerhout. Op feestdagen is het niet mogelijk om af te halen. Wanneer je hebt gekozen om de bestelling op te laten sturen, dan zorgen wij ervoor dat deze bestelling zo snel mogelijk wordt verzonden.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is _________________ gerechtigd de wettelijke rente van 2% per

maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen

vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan _________________.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag _________________ zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van _________________ op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door _________________, dan is hij nog steeds

verplicht de volledige overeengekomen prijs aan _________________ te betalen.

Retentierecht

1. _________________ kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat

de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van _________________ heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten

voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is

aan _________________.

3. _________________ is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het

gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan _________________ te verrekenen met

een vordering op _________________.

Eigendomsvoorbehoud

1. _________________ blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn

betalingsverplichtingen ten aanzien van _________________, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de

nakoming van de overeenkomst.

2. Tot die tijd kan _________________ zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of

anderszins bezwaren.

4. Indien _________________ een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en

heeft _________________ het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage,

constructie of materiaal.

2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte

wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet

duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen,

gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant

komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart _________________ tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de

door _________________ geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door _________________ geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op

eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht

verwachten, dan dient de klant _________________ daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na

constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen _________________ uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de

hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat _________________ in staat is

hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden

dat _________________ gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan _________________.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling _________________ ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als _________________ een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de

volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan _________________ verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid _________________

1. _________________ is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is

veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien _________________ aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit

uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. _________________ is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of

schade aan derden.

4. Indien _________________ aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop

de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en

gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de

overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van _________________ vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit

de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer _________________ toerekenbaar tekortschiet in de nakoming

van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet

rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door _________________ niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas

plaatsvinden nadat _________________ in verzuim is.

3. _________________ heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de

overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien _________________ kennis heeft genomen van

omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van _________________ in de nakoming van

enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan _________________ kan worden toegerekend in een van de wil

van _________________ onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant

geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet

van _________________ kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog,

opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte

stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,

onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor _________________ 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan

nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat _________________ er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. _________________ is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van

de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te

vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging leveringsvoorwaarden

1. _________________ is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal _________________ zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van _________________.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige

bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van

wat _________________ bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar _________________ is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen

van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 16 mei 2023.

Welkom bij de website van Beste Maten Brouwerij

Ben je ouder dan 18?

Bij het bezoeken van onze website ga je akkoord met onze privacyvoorwaarden.

STUUR ONS EEN BERICHT